Ancient Medical Recollections for Hair (Re)Growth

English translation by Charbel El-Khaissi.

ܣܢܽܘܢܺܝܬܳ ܩܛܘܽܠ

ܘܰܐܘܩܶܕ ܥܰܡ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܪܳܥܝܳܐ

ܟܰܕ ܝܰܒܝܺܫܝܺܢ ܛܰܖ̈ܦܶܝܗ̇

ܘܰܚܠܘܽܛ ܒܰܬܝܳܢ̈ܶܠ ܕܰܛ̇ܳܝܶܐ

ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܙܘܽܘܳܓܳܐ

ܘܛܘܽܫ ܘܝܳܥܷܠ ܣܰܥܪܐ

ܘܡܳܪܶܩ ܠܶܗ ܫܰܦܝܺܪ.

 

Kill a swallow,

And reduce it to ashes with a shepherd’s crook

Whilst drying some leaves.

Then mix it with the urine of young men

Who are unacquainted with copulation (lit. knowledge of matrimony).

Smear (lit. pollute) it upon the hair (esp. of goats and camels, but sometimes men)

and it [the hair] rejuvenates handsomely.